AVALUA'T

EL PERÍODE D'ENTREGUERRES


Què heu de saber per superar l'examen escrit?

 • Saber en quantes etapes es divideix el període d'entreguerres.
 • Identificar les característiques dels feliços anys 20 (creixement desigual de l'economia, consum desmesurat, cultura de l'oci, l' "American way of life"...)
 • Entendre el concepte de superproducció i com fou una de les causes del crac del 29.
 • Entendre l'esperit de Locarno.
 • Saber explicar el pla Dawes.
 • Identificar el dia clau del crac del 29.
 • Saber establir les causes del crac del 29.
 • Saber relacionar la crisi de llavors amb l'actual.
 • Comprendre les conseqüències del crac i com s'estengueren a nivell mundial.
 • Entendre com el període conegut com "La Gran Depressió" va afavorir l'ascens dels extremismes i els totalitarismes.
 • Saber quina estructura social afavoreix el sorgiment d'ideologies fascistes. 
 • Conèixer els principis en què es fonamenta el feixisme.
 • Saber explicar l'eslògan nazi.
 • Saber quins van ser els principals liders totalitaris.
 • Entendre com les polítiques agressives d'aquestos règims van conduir a la Segona Guerra Mundial.
 • Identificar temes relacionats amb el període d'entreguerres en els textos proposats.
 • Defensar una tesi aplicant l'estructura del text argumentatiu
 • Defensar una idea amb diferents tipus d'arguments.
 • Escriure atenent les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció.
 • Presentar l'examen de manera ordenada, neta i entenible.